ปลาเทวดา (Angel fish)

ปลาเทวดา จัดว่าเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการเลี้ยงปลาเทวดานั้น โดยทั่วไปแล้วนิยมเลี้ยงในตู้ไม้น้ำ อีกทั้งยังเป็นปลาที่มีอุปนิสัยเรียบร้อย มีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอนและแม่น้ำโอริโนโคในทวีปอเมริกาใต้และลุ่มแม่น้ำใกล้เคียง มักอยู่รวมกันเป็นฝูงในถิ่นที่มีพืชพรรณไม้อุดมสมบูรณ์

Credit https://www.petcitiz.info/ปลาสวยงาม/